ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) อ.พาน จ.เชียงราย


วัน/คาบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เวลา
1
08.15-08.30
2
08.30-09.30
3
09.30-10.30
4
10.30-11.30
5
11.30-12.50
6
12.50-13.50
7
13.50-14.50
8
14.50-15.50
9
15.50-16.00
จันทร์


อังคาร


พุธ


พฤหัสบดี


ศุกร์


*เริ่มใช้ตารางเรียนตารางสอน ในวัน อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2565